Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

souvenir /,su:və'niə[r]/  /'su:vəniər/

  • Danh từ
    vật kỷ niệm, quà lưu niệm
    a souvenir shop for tourists
    cửa hàng bán đồ lưu niệm cho khách du lịch