Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

recitation /resi'tei∫n/  

  • Danh từ
    sự đọc thuộc lòng; bài học thuộc lòng
    (Mỹ) sự trả lời miệng những câu hỏi về bài học