Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

voice-over /'vɔisəʊvə/  

  • lời thuyết minh (bộ phim…)