Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    kể lại, thuật lại
    recount one's adventures
    thuật lại những chuyến phiêu lưu của mình