Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự diễn tập (vở kịch…)
    sự kể lại, sự nhẩm lại (trong trí óc)