Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

concert /'kɒnsət/  

 • Danh từ
  buổi hòa nhạc
  give a concert for charity
  tổ chức một buổi hòa nhạc vì mục đích từ thiện
  at concert pitch
  ở thế sẵn sàng
  in concert
  trình diễn trực tiếp chứ không phải thu âm
  in concert [with somebody (something)]
  phối hợp hoạt động
  act in concert with
  hành động phối hợp với

  * Các từ tương tự:
  concert grand, concert-goer, concert-hall, concert-master, concert-room, concertealy, concerted, Concerted action, concertedly