Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

version /'vɜ:∫n/  /'vɜ:ʒn/

 • Danh từ
  lối giải thích, lối thuật lại
  có những lối giải thích trái ngược nhau về những gì Tổng thống đã nói
  dạng khác, thể khác (khác với một dạng, một thể coi như tiêu chuẩn)
  this dress is a cheaper version of the one we saw in that shop
  chiếc áo này là dạng rẻ tiền hơn của dạng mà chúng ta đã thấy ở cửa hiệu đó
  bản phóng tác; bản dịch
  an English version of a German play
  bản dịch tiếng Anh của vở kịch tiếng Đức

  * Các từ tương tự:
  versional, versionist