Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

restatement /,ri:'steitmənt/  

  • Danh từ
    sự tuyên bố lại, sự phát biểu lại (dưới một dạng khác)
    make a restatement of one's argument
    phát biểu lại lý lẽ của mình