Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự lặp đi lặp lại, tính chất lặp đi lặp lại