Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

pleonasm /'pliənæzəm/  

 • Danh từ
  (ngôn ngữ học)
  sự thừa từ
  "hear with one's earsis a pleonasm
  "nghe với tai mình" là một sự thừa từ
  từ thừa