Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unessential /'ʌni'senʃəl/  

 • Tính từ
  không thiết yếu, thứ yếu
  the unessential points
  những điểm không thiết yếu, những điểm phụ
  Danh từ
  cái phụ, cái thứ yếu
  không cốt yếu