Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

oath-breaking /'ouθ breikiɳ/  

  • Danh từ
    sự không giữ lời thề