Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

troth /trəʊθ/  /trɔ:θ/

  • Danh từ
    (cổ)
    plight one's troth
    xem plight