Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sure-fire /'∫ʊəfaiə[r]/  

 • Tính từ
  (thuộc ngữ)
  chắc chắn xảy ra; thành công
  a sure-fire success
  một thành công chắc chắn
  this is a sure-fire way to get publicity
  đây là một phương cách chắc chắn thành công để được nhiều người biết đến