Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unerring /ʌn'ɜ:riŋ/  

 • Tính từ
  không sai, chính xác
  unerring judgement
  sự phán đoán chính xác

  * Các từ tương tự:
  unerringly, unerringness