Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Jesuitical /dʒezjʊ'itikl/  

  • Tính từ
    (xấu)
    lừa đảo; xảo nguyệt
    a Jesuitical scheme
    một âm mưu xảo quyệt