Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (vị ngữ; thường dùng với một từ phủ định) có
    thể tưởng tượng được
    nạn thất nghiệp đã đạt một mức mà mười năm trước đây ta không thể tưởng tượng được