Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    có tính cách ngụy biện, giả tạo

    * Các từ tương tự:
    casuistic, casuistical, casuistically