Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

casuistically /,kæʒʊ'istikli/  

  • Phó từ
    [một cách] ngụy biện