Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  chỉ đúng bề ngoài, tưởng chừng là đúng
  a specious argument
  một lý lẽ chỉ đúng bề ngoài

  * Các từ tương tự:
  speciously, speciousness