Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  bị coi là … mà không có chứng minh
  the alleged thief
  người bị coi là kẻ trộm

  * Các từ tương tự:
  allegedly