Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

logicality /lɒdʒi'kæləti/  

  • Danh từ
    tính lô gích