Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

logicalness /'lɔdʤi'kæliti/  

  • Danh từ
    tính lôgic