Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

correlate /'kɒrəleit/  /'kɔ:rəleit/

 • Động từ
  (+ with, and)
  có tương quan với
  hút thuốc và ung thư phổi có tương quan chặt chẽ với nhau

  * Các từ tương tự:
  correlated, correlated state