Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự bác bỏ
    produce evidence in rebuttal of the charge
    đưa ra chứng cớ để bác bỏ lời buộc tội
    (số ít) chứng cớ [dùng] để bác bỏ