Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    thỏa mãn
    he doesn't feel really fulfilled in his present job
    nó chưa thật thỏa mãn với công việc hiện nay của nó