Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (từ Anh, tiếng địa phương)
  dòng suối
  at one's (somebody's) beck and call
  luôn luôn sẵn sàng theo tức khắc lệnh của ai

  * Các từ tương tự:
  beckon