Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

plate-rack /'pleitræk/  

  • Danh từ
    giàn bát đĩa (để bát đĩa sau khi rửa cho khô)