Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

plate-mark /'pleitmɑ:k/  

  • Danh từ
    dấu bảo đảm tuổi vàng (bạc)
    dấu in lan ra lề (tranh ảnh in bản kẽm)