Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

plate-basket /'pleit,bɑ:skit/  

  • Danh từ
    giỏ đựng thìa đĩa