Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

plate-layer /'pleitleiə/  

  • Danh từ
    công nhân đặt và sửa đường ray