Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    số nhiều laminae /'læmini:/
    phiến mỏng, bản mỏng, lớp mỏng

    * Các từ tương tự:
    laminable, laminae, laminal, laminar, laminary, laminate, laminated, laminating-machine, lamination