Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    kính tấm dày (để làm cửa, làm gương…)