Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

propagable /propagable/  

  • Tính từ
    có thể truyền giống
    có thể truyền, có thể truyền bá