Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

prop-word /'prɒpwɜ:d/  

  • Danh từ
    (ngôn ngữ học)
    từ thế danh từ (túc từ one, ones; như trong câu "which piece would you like?" – "I'd like the bigger one")