Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

propaedeutics /propaedeutics/  

  • Danh từ, số nhiều dùng như số ít
    giáo dục dự bị
    môn học dự bị