Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

propagandise /prɒpə'gændaiz/  

  • Động từ
    như propagandize