Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (có mục đích) tuyên truyền/ truyền giáo