Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (y học) băng giữ (thoát vị)
  vì kèo (mái nhà…)
  (Anh) bó (rạ)
  Động từ
  buộc, bó lại, trói gô
  buộc con gà trước khi quay
  truss hay
  bó cỏ khô
  tụi trộm đã dùng thừng trói gô người bảo vệ lại
  đỡ (mái nhà…) bằng vì kèo

  * Các từ tương tự:
  truss-bridge, trussing