Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  gối ống, gối dài đầu giường
  Động từ
  ủng hộ; củng cố
  bolster somebody's morale
  củng cố tinh thần của ai
  chính phủ vay tiền để thúc đẩy nền kinh tế

  * Các từ tương tự:
  bolsterer