Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (upheld)
  ủng hộ
  uphold a policy
  ủng hộ chính sách
  giữ gìn, duy trì
  uphold a tradition
  giữ gìn truyền thống

  * Các từ tương tự:
  upholden, upholder