Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

propaganda /prɒpə'gændə/  

 • Danh từ
  sự tuyên truyền
  đã có nhiều tuyên truyền chống thuốc đến nỗi có nhiều người đã bỏ hút
  (thường xấu) luận điệu tuyên truyền
  the people want informationnot propaganda
  dân cần thông tin, không cần tuyên truyền
  propaganda posters
  áp phích tuyên truyền