Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    khúc nhạc nghi lễ (thường chơi bằng kèn)
    a fanfare was played as the queen entered
    khi nữ hoàng bước vào, nổi lên tiếng nhạc kèn nghi lễ