Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

agitprop /'ædʒitprɒp/  

  • Danh từ
    sự tuyên truyền cổ động (ở nước Nga)