Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

disinformation /dis,infə'mei∫n/  

  • Danh từ
    sự tung tin giả