Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (-bb)
  chọc, thúc, thọc, đâm
  nó thọc mạnh vào đối thủ
  chị ta thọc cùi tay vào sườn tôi
  jab something into somebody (something)
  thọc mạnh vật gì (vào ai, vào vật nào khác)
  nó thọc mạnh cùi tay vào hông tôi
  jab something out
  moi vật gì ra, móc vật gì ra
  coi chừng cái ô này, suýt nữa thì anh móc mắt tôi ra rồi đó
  Danh từ
  cú chọc mạnh, cú thúc mạnh, cú thọc mạnh, nhát đâm mạnh
  a jab in the arm
  nhát đâm mạnh vào cánh tay
  mũi tiêm, mũi chủng
  Anh đã tiêm phòng dịch tả chưa?

  * Các từ tương tự:
  jabber, jabberer, jabiru, jaborandi, jabot