Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (động vật học)
  con sên
  Danh từ
  đạn nhỏ (bắn chim…)
  (Mỹ)
  đạn
  đồng xu giả để đút gian vào máy (ví dụ máy bán hàng tự động)
  (in) thanh chữ
  (khẩu ngữ, Mỹ) ngụm, hớp (rượu)
  Động từ
  (-gg) (Mỹ)
  như slog
  slug it out
  như slog it out
  xem slog
  Danh từ
  như slog

  * Các từ tương tự:
  slug-abed, sluggard, sluggardly, slugger, sluggish, sluggishly, sluggishness