Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (khẩu ngữ)
  cú đấm mạnh
  Động từ
  (khẩu ngữ)
  đấm mạnh
  biff somebody on the nose
  đấm mạnh vào mũi ai

  * Các từ tương tự:
  biffin