Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    táo đỏ (để nấu ăn)