Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

jaborandi /dʤæbə'rændi/  

  • Danh từ
    (dược học) lá mao quả